ՀՏՀ

Հարց 1. Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:
Պատասխան. Հայաստանում արհեստագործական կադրեր են պատրաստվում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատություններում` արհեստագործական ուսումնարաններում, ինչպես նաև միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` քոլեջներում: Բանվորական կադրեր կարող են պատրաստվել նաև կազմակերպությունների ուսումնական կենտրոններում, քրեակատարողական հիմարկներում:

 

Հարց 2. Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:
Պատասխան. Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում բարեփոխումների իրականացման շնորհիվ ստեղծվելու է մասնագիտական կրթության բաց և ժողովրդավարական համակարգ, ապահովվելու է անձի շարունակական կրթությունը, էապես բարելավվելու է կրթական ծառայությունների որակը և դրանց համապատասխանությունը տնտեսության և աշխատանքի շուկայի կարիքներին: Կբարձրանա կրթության ոլորտում իրականացվող ծախսերի արդյունավետությունը, կռացիոնալացվի մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կառավարումը և ղեկավարումը, կամրապնդվի սոցիալական գործընկերությունը, առավել լիարժեք կդառնա կրթության բնագավառի ինտեգրումը միջազգային զարգացումներին, հնարավորություն կընձեռնվի կազմակերպել աշխատողներին և գործազուրկներին ուսուցումը ողջ կյանքի ընթացքում:

 

Հարց 3. Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում:
Պատասխան. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները` քոլեջները և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունները` արհեստագործական ուսումնարանները` համապատասխանաբար միջին և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) հիմնական և լրացուցիչ կրթական ծրագրեր իրականացնող մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ են: Մասնագիտական կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են կրթության հանրակրթական և մասնագիտական մակարդակների հաջորդակայնության միջոցով համապատասխան որակավորման մասնագետների պատրաստմանը, կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, գիտելիքների ծավալի ընդլայնմանն ու որակավորման բարձրացմանը:
Արհեստագործական ուսումնարանները, քոլեջները և ուսումնարանները Հայաստանի Հանրապետության շարունակական կրթության համակարգի անբաժանելի մասն են և միջանկյալ դիրք են զբաղեցնում հանրակրթություն և բարձրագույն մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունենրի միջև:

 

Հարց 4. Ովքե՞ր կարող են ընդունվել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ:
Պատասխան. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններկարող են ընդունվել հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր, մասնագիտական տեխնիկական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներ: Վերջիններս կարող են ուսումնական հաստատություններ ընդունվել «Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցման մասին կարգի» համաձայն:

 

Հարց 5. Ովքե՞ր կարող են ընդունվել արհեստագործական ուսումնարաններ:
Պատասխան.Աարհեստագործական ուսումնարաններ կարող են ընդունվել ինչպես հիմնական ընդհանուր, այնպես էլ միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող անձինք` առանց տարիքի սահմանափակման:

 

Հարց 6. Ինչպե՞ս է իրականացվում ընդունելությունը նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում:
Պատասխան. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ընդունելությունը կատարվում է ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա՝ այդ ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կանոններով սահմանված մրցույթի պայմանների համաձայն: Ընդունելությունը վճարովի ուսուցմամբ տեղերում, բացառության արվեստի և առողջապահական մասնագիտությունների գծով, կատարվում է առանց քննությունների՝ միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ատեստատի (հիմնական ընդհանուր կրթության վկայականի, մասնագիտական տեխնիկական կրթության դիպլոմի ներդիրի) առարկաների գնահատականների հիման վրա:

 

Հարց 7. Ի՞նչպես են կազմակերպվում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունները:
Պատասխան. Ընդունելության քննությունները կազմակերպվում են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություներում` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդունելության քննություններն անցկացնում են առարկայական քննող հանձնաժողովները` գիտելիքների գնահատման միասնական չափանիշների հիման վրա՝ Նախարարության հաստատած համապատասխան ծրագրերի շրջանակներում: Նախատեսված են ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր քննություններ:

 

Հարց 8. Ինչպիսի՞ մասնագիտություններ են ուսուցանվում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում և արհեստագործական ուսումնարաններում:
Պատասխան. Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսուցանվում են հումանիտար, կրթական ոլորտի, առողջապահության, մշակույթի և արվեստի, տնտեսագիտության և կառավարման, երկրաբանության, էներգետիկայի, տեխնոլոգիական, սարքաշինության, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի, սպասարկման, տրանսպորտի շահագործման, քիմիական, պարենամթերքի, սպառողական ապրանքների տեխնոլոգիաների, շինարարության, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի պահպանման, չափագիտության, ստանդարտացման և որակի հսկման ուղղվածություն ունեցող շուրջ 110 մասնագիտության գծով:

 

Հարց 9. Աշխատանք գտնելու ինչպիսի՞ հեռանկար ունեն միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և արհեստագործական ուսումնարանների շրջանավարտները:
Պատասխան. Մինչև վերջին տարիները արտադրության անկման, մասնագետների պահանջարկի կտրուկ նվազման և ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման հետևանքով միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները լուրջ դժվարություններ ունեին համապատասխան աշխատանք գտնելու խնդրում: Սակայն արդեն այսօր, հանրապետության տնտեսության աշխուժացման, սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման, սոցիալական գործընկերության և գործատուների խավի ձևավորման պայմաններում միջին մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների պահանջարկն աշխատանքային շուկայում էապես ավելանալու միտում ունի:

 

Հարց 10. Արդյո՞ք տարածքային կառավարման և ինքնակառավարման մարմինները ֆինանսական հատկացումներ են կատարում միջին և նախնական մասնագիտական կրթության համակարգում:
Պատասխան. Միջին մասնագիտական կրթության համակարգում տարածքային կառավարման և ինքնակառավարման մարմինները ֆինանսական հատկացումներ չեն կատարում: Հաստատություների ֆինանսական միջոցերը գոյանում են հիմնականում պետական բյուջեի հատկացումներից, վճարովի ուսուցման կազմակերպումից, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումից:

 

Հարց 11. Ովքե՞ր կարող են աշխատել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում որպես դասախոս:
Պատասխան. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում դասախոս կարող են աշխատել համապատասխան բարձրագույն կրթություն ունեցող անձիք: Բացառիկ դեպքերում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կարող են աշխատել նաև մասնագիտական գիտելիքներին խորը տիրապետող միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձիք:

 

Հարց 12. Կրթության իրականացման ի՞նչ ձևեր են կիրառվում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում և արհեստագործական ուսումնարաններում:
Պատասխան. Ներկայումս միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում իրականացվում են առկա (ստացիոնար) և հեռակա կրթության ձևերը: Նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կիրառվում է միայն առկա (ստացիոնար) ուսուցում:

 

Հարց 13. Թույլատրվում են արդյո՞ք տեղափոխություններ մեկ ուսումնական հաստատությունից մյուսը:
Պատասխան. Տեղափոխությունները մեկ ուսումնական հաստատությունից մյուսն իրականացվում են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների փոխադարձ համաձայնությամբ: Առաջին կուրսի ուսանողների տեղափոխություններ չեն թույլատրվում: Չի թույլատրվում նաև ոչ պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների տեղափոխություն պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ:

 

Հարց 14. Ձեռնարկատիրական գործունեություն ի՞նչ տեսակներ կարող է իրականացնել ՄՄՈՒՀ-ը:
Պատասխան. Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունը, որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, կարող է իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները՝

  • նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության, ընդհանուր (լրիվ) միջնակարգ կրթության (ավագ դպրոց) կազմակերպումը,
  • արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը,
  • նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպումը,
  • դասընթացների կազմակերպումը,
  • կադրերի վերապատրաստումը, վերաորակավորումը և որակավորման բարձրացումը,
  • արտադրական գործունեություն, ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում, կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում,
  • հրատարակչական գործունեությունը,
  • սովորողների սննդի կազմակերպումը,
  • հանրակացարանաբնակ ուսանողների կենցաղի կազմակերպումը և սպասարկումը,
  • սպորտի բնագավառի այլ գործունեություն:

Օրացույց
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: