Երևանի զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Հայտարարվում է մրցույթ  ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի «Ոսկերչություն»  մասնագիտության գծով «Ոսկերիչ» որակավորմամբ արտադրական ուսուցման վարպետի  թափուր տեղի համար՝ 1 դրույք ծանրաբեռնվածությամբ:

Մրցույթն անցկացվում է մեկ փուլով՝  բանավոր առաջադրանքով, որի հարցաշարը կազմված է ՄԿՈՒԶԱԿ-ի՝ տվյալ մասնագիտության մոդուլային  ուսուցման չափորոշիչից  և մանկավարժական գործունեության վերաբերյալ հարցերից:

Մրցույթին ներկայացնելու համար պետք է ներկայացնել.

-դիմում (Ձև 1),

-կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճենը),

-անձնագիր (բնօրինակը և  պատճենը),

-աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում)

-ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

-մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,

- այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք հավաստող փաստաթուղթ, բացառությանբ՝  Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային  պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից  ազատված օտարերկրացիների,

-Հայաստանի Հանրապետության  արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը),

-հրատարակված հոդվածների ցանկ  կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, ( դրանց առկայության դեպքում):

Ուսումնական  պարապմունքները վարող վարպետը պետք է ունենա ծրագրի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում: Փաստաթղթերի պատճենները անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են  հոկտեմբերի 4-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ,  ամեն օր՝ ժամը  10:00 - 16:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա  հոկտեմբերի 18-ին՝ ժամը 10:00 -  ին  Երևանի զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարանում, հասցեն՝ ք. Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ 23:

Տեղեկությունների համար զանգահարել  010239359 հեռախոսահամարով:

Օրացույց
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: