Երևանի զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարան

Հայտարարվում է մրցույթ  ՀՀ ԿԳՄՍՆ <<Երևանի զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարան>> ՊՈԱԿ-ի << Ֆիզկուլտուրա>>  առարկայի դասախոսի  թափուր տեղի համար՝ 240 ժամ  ծանրաբեռնվածությամբ:

Մրցույթն անցկացվում է բանավոր՝ հարցազրույցի միջոցով:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել.

-դիմում (Ձև 1),

-կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճենը),

-անձնագիր (բնօրինակը և  պատճենը),

-աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում)

-ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

-մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի,

- այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք հավաստող փաստաթուղթ, բացառությանբ՝  Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային  պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից  ազատված օտարերկրացիների,

-Հայաստանի Հանրապետության  արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը),

-հրատարակված հոդվածների ցանկ  կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր, ( դրանց առկայության դեպքում):

 

Դասախոսը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն և մանկավարժական համապատասխան որակավորում:  

Փաստաթղթերի պատճենները անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են  հոկտեմբերի  11-ից, մինչև հոկտեմբերի  22-ը ներառյալ,  ամեն օր՝ ժամը  1000 - 1600  , բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա  հոկտեմբերի  25-ին՝ ժամը 1000 -  ին  Երևանի զարդակիրառական արվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարանում, հասցեն՝ ք. Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ 23:

 

Տեղեկությունների համար զանգահարել  010239359 հեռախոսահամարով:

Օրացույց
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: