Open discussion in Syunik Regional State College

A discussion on the theme of “Relations between lecturers and students” was organized in Syunik Regional State College.

During the open discussion participants identified the issues of student-lecturer relations.

Students expressed their opinions and suggested different ways of solutions.

Administrative staff of the college underlined the importance of such discussions…

International Day of French Cuisine in French Armenian Professional Educational Center

March 19 is the international day of French Cuisine. In the framework of this holiday French Armenian Professional Educational Center had announced a week of “French taste”.

Each year, on March 19 with the initiative of famous French cook Alain Ducasse 1.000 recipes of French cuisine are being presented by…

Scientific- technical conference in Syunik Regional State College

The chair of “Communication Systems” of Syunik Regional State College organized a scientific- technical conference for students.

During the conference two students from the faculty of “Communication Equipment’s Installation and Operation” made presentations on the theme of “Alternative Sources of Energy”.

The lecturers of the college also had interesting presentation…

Event dedicated to Soghomon Tehleryan

On March 16th an event dedicated to Soghomon Tehleryan took place in Syunik Regional State College. The event was organized by the lecturer Narine Khudagulyan. Students from different faculties of the college participated in the event.

The students presented the history of Armenian people, the life and activity of Soghomon Tehleryan…

Workshop with EU experts

On March 6th a workshop was held in Yerevan in the framework of TAIEXproject. The workshop was dedicated to the investment of European credit system in VET sector of Armenia.

The workshop was organized in cooperation with EU and Ministry of Education and Science of RA.

Experts from France, Germany, Finland…

Hairdressing training courses

Hairdressing training courses were organized in Syunik Regional State College ordered by “State Employment Service” agency. Ten beneficiary women took part in the training courses.

On February 27th,   during the closing event of the courses, participants demonstrated the skills they had obtained during the trainings.

Representatives of Territorial Employment Center and…

Training courses of “Table decoration”

Short term training courses of “Table decoration” were organized in Yerevan State Regional College N1. The courses were ordered by “State employment service” agency and were finished on February 25, 2015. Master cooks of the college trained the participants for decorating festive tables.

Hope these training courses will help participants to…

Europe Day Information Week

EU- funded projects are encouraged to get involved in the Europe Day Information Week (EDIW) 2015 activities by participating in the open air info fairs in Yerevan, Gyumri and Vanadzor.This is one of the main opportunities for the projects to be advertised to the public. Please, answer the questions below…

Training courses in “Sevan” penitentiary

Kotayk Regional State College organized training courses on “Auto-locksmith”, “Restoration of home-gas equipment” in “Sevan” penitentiary. The trainings were organized with the assistance of “Support to convict” fund.

Օn February 20th  G. Gevorgyan, the director of Kotayk Regional State College, passed certificates to the convicts that had participated in the training…

Competition in Yerevan Regional State College

Last week the students of Yerevan Regional State College N1 participated in a competition on cookery and art of jewellery.

The members of the jury were the instructors of different educational institutions and ex- students of the college who are now leading cooks.

The winners will receive double scholarship in February.

Calendar
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
forum

Տնօրենի անկյուն

Քննարկման անկյուն տնօրենների համար

Դասավանդողի անկյուն

Քննարկման անկյուն դասավանդողների համար

Ուսանողի անկյուն

Քննարկման անկյուն ուսանողների համար համար

Հայաստանում շարունակական կրթության համակարգում ո՞ր օղակն է պատրաստում արհեստագործական կադրեր, որտե՞ղ կարող է կազմակերպվել նախնական մասնագիտական կրթություն:

Ապագայում ի՞նչ բարեփոխումներ են նախատեսվում նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգում:

Ինչպիսի՞ ուսումնական հաստատություններ են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և արհեստագործական ուսումնարանները: Ո՞րն է դրանց տեղը ՀՀ կրթական համակարգում: