«Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» հարթակը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման բարեփոխման շարունակության և զբաղվածության հայեցակարգի մշակում» ծրագրի շրջանակում:

Այս ծրագրի շրջանակներում նաև իրականացվում է աջակցություն հատուկ կարիքներ ունեցող երիտասարդների ՄԿՈՒ հնարավորությունների բարելավման,  ողջ ոլորտի համար ՄԿՈՒ պլանավորման և կատարողականի կառավարման մոդելի ստեղծման և իրականացման ծրագրի, ՄԿՈՒ հաստատությունների ցանցը գործուն դարձնելու և տարածաշրջանային համագործակցության բարելավման, տարածաշրջանային ՄԿՈՒ քոլեջների հնարավորությունների բարելավման և կարողութենամետ ուսումնական պլաններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների ուղղությամբ:

«Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» ցանցը ստեղծվել է տարածաշրջանային բազմագործառութային կենտրոնների գիտելիքը և փորձը տարածելու նպատակով: Այն ծառայելու է որպես հենք՝ քոլեջների տարածաշրջանային համագործակցության համար:

Հարթակը տալիս է ամփոփ տեղեկատվություն նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին, այստեղ տեղադրվում են ոլորտին վերաբերող նորությունները, հայտարարությունները, օրենսդրությունն ու նորմատիվ փաստաթղթերը, պետական կրթական չափորոշիչներն ու մոդուլային ծրագիրը, ուսումնամեթոդական նյութեր և օգտակար գրականություն:

Ներկայացված են նաև մասնագիտական կրթության և ուսուցման հաստատությունները, կա քննարկումների հարթակ (ֆորում), որը հնարավորություն է ընձեռում համատեղ քննարկել ոլորտին վերաբերող ցանկացած հարց և փոխանակել տեղեկատվություն: