Թափուր պաշտոններ

Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ

Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջը հայտարարում է մրցույթ թափուր դասաժամերի մասնագետների ընդունման

Թափուր տեղերի անվանումները՝ 

 

1. «Իրավունքի հիմունքներ» առարկա դասավանդող դասախոս:

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում: Առնվազն 3 տարվա Մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայություն:

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 22.10.2021թ.

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 14:00

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

 

2.«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոններ» առարկա դասավանդող դասախոս:

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում: Մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 22.10.2021թ.

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 10:00

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

 

3. «Երգեցողություն» մասնագության «Մասնագիտություն կատարողական պրակտիկա» առարկայի նվագակցող:

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում: Առնվազն 3 տարվա Մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայություն:

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 25.10.2021թ.

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 14:30

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

 

4. «Երգեցողություն» մասնագության «Մասնագիտություն կատարողական պրակտիկա»  առարկա դասավանդող դասախոս:

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում: Առնվազն 3 տարվա Մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայություն:

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 25.10.2021թ.

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 10:30

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

 

5. «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկա դասավանդող դասախոս:

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում: Առնվազն 2 տարվա Մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայություն:

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 27.10.2021թ.

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 10:30

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

 

6. «Արտասահմանանյան երաժշտության գրականություն» առարկա դասավանդող դասախոս:

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում: Մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 27.10.2021թ.

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 14:00

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

 

7. «Գրիմ» առարկա դասավանդող դասախոս:

 

Մանկավարժի թափուր տեղի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

Դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում։

 

Մրցույթի անցկացման օր՝ 22.10.2021թ.

Մրցույթի անցկացման ժամ՝ 17:30

Մրցույթի անցկացման վայր՝ «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

1) դիմում (Ձև 1),

2) կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճենը),

3) անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը),

4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

6) մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,

7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը),

9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերը ընդունվում են 2021թ. հոկտեմբերի 08-ից մինչև 2021թ. հոկտեմբերի 21-ը ներառյալ:

Փաստաթղթերի ընդունման վայր՝ ք. Երևան, Բագրատունյաց 37, «Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ:

 

 

 

                                                                                                                                   Ձև 1

 

Հայաստանի Հանրապետության Հաստատության

________________________________________

 (նշվում է հաստատության լրիվ անվանումը)

_______________________________________

(նշվում է թափուր տեղի անվանումը)

Մանկավարժի  թափուր պաշտոնի մրցույթին

 մասնակցելու նպատակով հաստատության տնօրեն

պարոն/տիկին____________________-ին

_____________________________-ից

դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

_______________________________________

(դիմողի հաշվառման վայրը)

_________________________________________

(դիմողի հեռ. (աշխատանքային, բնակ., բջջ.)

 ______________________________________________ 

անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել

 

Ծնված` _______________________________ 

օրը, ամիսը, տարին, վայրը

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Ծանոթանալով Մանկավարժի թափուր պաշտոնի համար տրված հայտարարությանը, մրցույթի պայմաններին և անցկացման կարգին՝ խնդրում եմ գրանցել ինձ որպես մրցույթի մասնակից

 Քաղաքացիությունը _____________________________

 

Դատապարտվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)___________________

 

Դատվածությունս հանված կամ մարված է` այո, ոչ

(ընդգծել)___________________

 

Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ

 

գործունակ ճանաչվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)__________________

 

Դատական կարգով մանկավարժական կամ վարչական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)___________________

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 1030-Ն որոշմամբ հաստատված հիվանդությունների ցանկի որևէ հիվանդությամբ

տառապում եմ, չեմ տառապում (ընդգծել) ___________________

 

Համակարգչային գրագիտությունը ________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

(տիրապետման մակարդակը, համակարգչային ծրագրերի իմացությունը)

 

Կից ներկայացնում եմ մրցույթի մասին հայտարարությունում նշված փաստաթղթերը:

Նախազգուշացված եմ` կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար, սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին:

 

Դիմող` ____________________________

«____» ______________ 20 __ թ.

 

 

 

Ձև 4

 

Ինքնակենսագրություն

 

1. Աշխատանքային գործունեություն (վերջին աշխատանքի վայրը լրացվում է առաջինը)

2. Կրթություն (մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը` դիպլոմ/ներ/, կրթության վկայագրերը, հավաստագրեր, վկայականներ)

3. Կոչումներ

4. Որակավորման տարակարգ

5. Հրատարակած հոդվածներ

6. Լեզուների իմացություն

7. Համակարգչային իմացություն

8. Այլ տվյալներ։

 

 

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով